Projekts ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” īstenošana.

Projekta statuss uz 13.12.2021

Projekts ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” ir noslēdzies. Ikviens interesents bez maksas un autorizācijas šo projektu var izmantot vietnē https://boti.letonika.lv/.

Aprobācijas procesa ietvaros Rīgas Imantas vidusskolas pedagogi izstrādāto mācību līdzekli novērtēja kā  lielisku literatūras apguves resursu (arī attālināto mācību laikā). Mācību satura aprobācijā tika izmantota arī laika karte, kas tika novērtēts kā ļoti labs rīks, lai skolēnos radītu izpratni par laika posmu, kurā autors rakstījis un dzīvojis. Tāpat pedagogi atzīmēja virtuālos asistentus kā interesantu aktivitāti, kas ir neierasta un atšķirīga no ierastajām metodēm, derīgu arī, lai patstāvīgi pārbaudītu zināšanas vai gatavotos pārbaudes darbam. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas pedagoģe atzinīgi novērtēja interaktīvās sadaļas mācību materiālus, kuros ir gan teorija, gan veicamie uzdevumi dažādos formātos. Kā ļoti noderīga tika atzīmēta arī spēle “Uzmini žanru vai darbu!”. Skolēniem  vienkāršāk ir pateikt definīciju: viņi atzina, ka šī saziņa ar  virtuālo asistentu bija interesanta, bet nebija vienkārša.

Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izmantošana atvieglo mācību darbu, tomēr katram pedagogam pašam jāizlemj, kas no piedāvātā klāsta ir izmantojums konkrētajām klasēm. Lai gan DMML ir izstrādāts 7.-9. klasei, tomēr to var izmantot arī vidusskolas klasēm, piemēram, atkārtojot literatūras teoriju gan mācību gada sākumā, gan pirms eksāmeniem.

Virtuālie asistenti Cibiņš, Zvejnieks un Skroderiene ir patērzējuši ar jau teju 40 tūkstošiem sarunbiedru!


Projekta statuss uz 15.09.2021

Ir noslēgusies projekta ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” recenzēšana.

Abas recenzentes atzinīgi novērtēja izstrādāto mācību līdzekli, norādot, ka “Ir izstrādāts saturā daudzveidīgs un tehnoloģiski inovatīvs DMML latviešu literatūras apguvei 7.-9.klasei, kurš nerada informācijas pārslodzi, jo tā arhitektūra paredz informācijas resursu izvēles un apguves iespējas darbu iepazīšanai (lasīt un / vai klausīties) dažādos izziņas līmeņos. DMML pieejamie informācijas resursi virza skolēnu literāro darbu uztvert un izprast kā pasaules izziņas veidu, kura pamatā ir valodas mākslinieciskie līdzekļi. Projekta plānotais rezultāts –  letonika.lv vidē ērti pieejams digitāls mācību un metodiskais līdzeklis literatūras lasīšanai, literatūras zināšanu apguvei un pārbaudei, kultūras un vēstures kopsakarību izpētei, radošai pašizpausmei –  ir pilnībā sasniegts.” Projekta realizētāji saņēma arī vairākus ierosinājumus satura, lietojamības un funkcionalitātes pilnveidošanai. Viens no tiem – uzlabot Laika kartes lietojamību – jau paveikts.

Ir uzsākts arī DMML aprobācijas process. Mācību līdzekļa aprobācijā piedalās Rīgas Imantas vidusskola un Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija. Aprobācijas ietvaros tiks izmēģinātas būtiskākā DMML funkcionalitātes un sniegti ieteikumi tā turpmākai pilnveidei.


Projekta statuss uz 30.06.2021

Ir pabeigti projekta ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” projektēšanas darbi un ir izstrādātas visas galvenās DMML komponentes. DMML ir pieejams beta versijā tiešsaistē, ar piekļuvi projekta grupai – mācību līdzekļa satura, lietojamības un funkcionalitātes testēšanas un uzlabošanas nolūkiem. Norit saturiskās un tehnoloģiskās testēšanas un kļūdu labošanas darbi.

Ir uzsākta DMML recenzēšana, ko veic divas recenzentes – viena ar pieredzi atbilstošā zinātnes jomā, otra ar pieredzi pedagoģiskajā darbā skolā. Recenzentes vērtēs atbilstību digitālā mācību un metodiskā līdzekļa kvalitātes prasībām, mācību līdzekļa lietojamību, kā arī sniegs viedokli gan par radītā DMML saturu, gan par pedagogiem paredzētajiem metodiskajiem ieteikumiem DMML izmantošanai. Pēc recenzēšanas projekta komanda izskatīs, izvērtēs un realizēs ieteikumus pilnveidojumiem.

Ir noslēgušies satura sagatavošanas darbi. Trīs satura ekspertes ir izveidojušas plašu digitālo rīku un radošu uzdevumu katalogu ar piemēriem, kas kalpos kā radošās pašizpausmes iespēju literatūras apguvē avots. Projekta ietvaros ir izpētīti, aprakstīti un aprobēti 17 digitālie un pašradītie rīki radošumam. Šobrīd noslēgumam tuvojas DMML metodoloģijas izstrāde.

Norit aktīvi darbi DMML dizaina integrācijā, salāgojot to ar DMML tehnoloģisko risinājumu. DMML izstrādes komandas māksliniece ir aktīvi iesaistījusies vizuālā risinājuma izstrādē un uzlabošanā. Ir izveidoti visi DMML projekta virtuālo asistentu – Cibiņa, Zvejnieka un Skroderienes tēli, izveidots literatūras darbu skats, kā arī  visas interaktīvās vizualizācijas. Realizētā dizaina piemēri – attēlos zemāk.

 

Projekta statuss uz 12.03.2021

Projekta aktivitātes intensīvi risinās vairākās jomās vienlaicīgi.

Noslēgumam tuvojas satura sagatavošanas darbi. Trīs satura ekspertes ir paveikušas 90% no kopējā projektam plānotā satura sagatavošanas darbiem, šobrīd notiek darbs pie C daļas uzdevumiem: 10 digitālo rīku pašizpausmei izpēte, anotācija un piemēra izstrāde. Pēc visa sagatavotā satura integrācijas DMML izstrādē, satura ekspertes veiks noslēdzošo uzdevumu - izstrādās  metodoloģijas rokasgrāmatu.

Uz šo brīdi ir realizēta satura sagatavošana atbilstoši definētajiem A un B daļas darba uzdevumiem. Viens no sarežģītākajiem satura izstrādes darbiem bija scenārija sagatavošana virtuālajiem asistentiem. Šobrīd jau 3 no plānotajiem 4 virtuālajiem asistentiem tiek testēti un pilnveidoti - kā zināšanu bāzes, tā tehnoloģiskā izpildījuma jomā.  Pielikumā attēlā - sarunas fragmenta ar virtuālo asistentu “Cibiņu” ekrānšāviņš.

Ir apzināti un izvērtēti kandidāti, kā arī noslēgti līgumi ar divām recenzentēm, viena recenzente ar lielu pieredzei pedagoģiskajā darbā, otra  - atbilstoša zinātniskā recenzenta prasībām.

Tika saskaņoti aprobācijas Līgumi ar sadarbības partneriem, tomēr COVID, skolotāju pārslodzes un juridisku neskaidrību dēļ aprobācija nav uzsākta, un to šajā mācību gadā paveikt nebūs iespējams.

Ir aprobēti un pilnveidoti tehnoloģiskie rīki un risinājumi projekta arhitektūrai un realizācijai, kā arī izstrādāts DMML tehnisko risinājumu projektēšanas un izstrādes dokuments. Progresā ir aktīvs DMML izstrādes darbs. Jau ir realizētas un tiek testētas vairākas projekta komponentes, pārējās ir izstrādes stadijā.

Ziņa ievietota: 12.03.2021

Projekta statuss uz 08.01.2021

Notiek projekta aktivitātes visās paredzētajās darbības līnijās.  

Ir pabeigts darbs pie DMML funkcionālā dizaina, iekļaujot tajā prioritāros lietošanas scenārijus. Atbilstoši prioritārajiem scenārijiem un no tiem izrietošās funkcionalitātes tiek izvēlēti piemērotākie tehnoloģiskie risinājumi DMML projektam kopumā un atsevišķām tā komponentēm.

Ir izstrādāts saturs dažādu žanru literatūras darbu apguvei. 10 literatūras darbi, kuru apguvei DMML projekta ietvaros ir izstrādāts mācību  saturs ir: V.Plūdoņa poēma “Atraitnes dēls”, divi stāsti no R.Ezeras cikla Cilvēkam vajag suni, K.Skalbes pasaka “Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties”, J.Poruka stāsts “Kauja pie Knipskas”, A.Pumpura eposs “Lāčplēsis”, R.Blaumaņa novele “Nāves ēnā” un luga “Skroderdienas Silmačos”, divas  Z.Mauriņas esejas, O.Vācieša dzejas 6 dzejoļu izlase, trīs I.Ziedoņa epifānijas. Katram darbam ir izveidota skaidrojošā vārdnīca, ņemot vērā skolēnu vecumposmu - vārdi, frāzes, kam, lasot tekstu, jānodrošina skaidrojums.  Ir izveidotas darba lapas par šiem literatūras darbiem un to pārstāvētājiem literatūras žanriem. Katram no šiem 10 darbiem ir izveidots ārējo interneta resursu anotēts katalogs.

Ir uzsākts izstrādes darbs pie atsevišķu DMML moduļu realizācijas. Viens no pirmajiem izstrādes un lietojamības testēšanas procesā esošajiem darbiem ir audiogrāmatas lasītāja izveide un funkcionalitātes pielāgošana. Šāds audiogrāmatu modulis ir viens no centrālajiem DMML projektā, tas ļaus vienlaicīgi lasīt literārā darba tekstu un klausīties tā audioatskaņojumu.  Audio īpaši noder skolēniem ar lasīšanas grūtībām, kā arī tiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Pielikumā attēlā - V.Plūdoņa poēmas “Atraitnes dēls” audiogrāmatas atskaņojuma ekrānšāviņš.

 

 Ziņa ievietota: 08.01.2021

Projekta statuss uz 01.10.2020

Projektā ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” noris satura sagatavošanas un izstrādes eksperimentālie darbi.

Noslēgumam tuvojas pirmais satura gatavošanas posms, kurā satura eksperti gatavo saturu desmit literatūras darbu apguvei – literatūras darbu skaidrojošās vārdnīcas ar vārdiem un frāzēm, kam, lasot tekstu, jānodrošina skaidrojums; darba lapas; kvalitatīvu ārējo interneta resursu anotētu katalogu; kā arī katrs eksperts gatavo saturu vadītajam virtuālā asistenta dialogam vienam viņa izvēlētajam projektā iekļautajam literārajam darbam.

Turpinās darbs pie lietotāju vajadzību apzināšanas un prioritācijas, un no tām izrietošas lietotāju scenāriju pilnveidošanas. Sākušies izstrādes darbi pie literārā darba lasīšanas un audio klausīšanās iespēju nodrošināšanas, meklējot risinājumu, kas pilnvērtīgi izmantos digitālās vides priekšrocības un dos iespēju skolēniem apgūt literatūras darbus vairākos informācijas uztveres kanālos.

Ziņa ievietota: 01.10.2020

Projekta statuss uz 01.07.2020

Turpinās projekta ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” īstenošana. Šobrīd risinās satura plānošanas un sagatavošanas darbi.

3 satura eksperti – Gunta Kaula un Anete Bērziņa no Rīgas Imantas vidusskolas un Ieva Āne-Miķelsone projektā veidos saturu par šādiem latviešu literatūras darbiem:
Zentas Mauriņas esejas no krājuma "Domu varavīksne"; Rūdolfa Blaumaņa luga "Skroderdienas Silmačos" un novele "Nāves ēnā"; Ojāra Vācieša dzeja; Imanta Ziedoņa epifānijas; Regīnas Ezeras -  stāsti no stāstu cikla "Cilvēkam vajag suni";  Kārļa Skalbes pasaka  "Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties"; Jāņa Poruka stāsts "Kauja pie Knipskas"; Viļa Plūdon poēma "Atraitnes dēls"; Andreja Pumpura eposs "Lāčplēsis".

Plānotais rezultāts - ar digitālajām iespējām un resursiem bagātināta literatūras lasīšanas, literatūras zināšanu apguves, zināšanu pārbaudes un jaunrades vieta apmācāmajam. Tā būs vietne, kur mācīties par literatūru, lasīt literatūru, pētīt kultūras un vēstures kopsakarības, veidot radošos darbus, pārbaudīt zināšanas.

Projekta sadarbības partneri - Rīgas Imantas vidusskola un Tukuma Raiņa ģimnāzija piedalīsies projektā aprobācija, kas plānota 2021. gada pavasarī.

Ziņa ievietota: 01.07.2020

Projekta ”Virtuālais asistents un digitālā platforma literatūras apguvei 7.-9. klases posmā” mērķis ir radīt digitālu mācību un metodisko rīku, iespēju un satura kopumu literatūras apguvei un radošai pašizpausmei un integrēt tos vienā, ērti pieejamā un skaidri strukturētā digitālā mācību un metodiskajā līdzeklī. DMML ietvers elementus zināšanu apguvei un pārbaudei, un radošai pašizpausmei.

Plānotais rezultāts - ar digitālajām iespējām un resursiem bagātināta literatūras lasīšanas, literatūras zināšanu apguves un jaunrades vieta apmācāmajam. Tā būs vietne, kur mācīties par literatūru, lasīt literatūru, pētīt kultūras un vēstures kopsakarības, veidot radošos darbus, pārbaudīt zināšanas. Tehnoloģiskais risinājums nodrošinās DMML iespējami pilnvērtīgu izmantojamību dažādās ierīcēs - datorā, planšetē un mobilajā tālrunī. Digitālais līdzeklis būs pieejams tiešsaistē un tā izmantošanai būs nepieciešams vien interneta pieslēgums.

Projekta īstenotājs ir sabiedrība “Tilde” ar diviem sadarbības partneriem Rīgas Imantas vidusskolu un Tukuma Raiņa ģimnāziju - izglītības iestādēm, kas aprobēs jauno mācību līdzekli 7.-9. klašu grupā, iesaistot vismaz 150 apmācāmos.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. marts – 2021. gada 31.maijs. Projekta kopējas izmaksas: 32 399 EUR, no tām Eiropas Sociālā fonda finansējums: 22 679.30 EUR.

Ziņa ievietota: 01.03.2020