SABIEDRĪBAS TILDE PROGRAMMPRODUKTA LICENCES LĪGUMS

Tildes programmprodukta licences Līgums (tālāk tekstā – Līgums) ir līgums par sabiedrības Tilde programmprodukta izmantošanu, kas noslēgts starp Jums (juridisku vai fizisku personu), kas ir programmprodukta lietotājs (tālāk tekstā – Lietotājs), un sabiedrību ar ierobežotu atbildību Tilde (tālāk tekstā – Tilde). Programmprodukts ietver programmatūru, ieskaitot visus jauninājumus, izlaidumus un papildinājumus, kuri saņemti atbilstoši līguma noteikumiem un abonementa darbības laikā, kā arī tajā ietilpst (ja tiek pievienots iegādes brīdī) attiecīgais datu nesējs, dokumentācija un tiešsaistes vai elektroniska dokumentācija (tālāk tekstā – Programmprodukts). Programmproduktā ietvertā Tildes programmatūra tiek licencēta saskaņā ar Līgumā noteiktajām programmatūras izmantošanas tiesībām. Instalējot, kopējot, lejupielādējot vai citādi uzsākot lietot Programmproduktu, Lietotājs ir piekritis Tildes piedāvātajiem licences Līguma noteikumiem. Ja nepiekrītat šī Līguma noteikumiem, neveidojiet nevienu Programmprodukta kopiju un atdodiet šo Licenci pirkšanas vietā 7 dienu laikā kopš iegādes brīža.

Programmproduktu aizsargā Latvijas Autortiesību likums un starptautiskie autortiesību līgumi, kā arī citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi un līgumi. Programmprodukts tiek licencēts, nevis pārdots.

1. LICENCES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Programmprodukta lietošana. Lietotājam ir atļauts instalēt, lietot, piekļūt, darbināt un veikt citas darbības (tālāk tekstā – Darbināt) ar Programmprodukta eksemplāru vai tā vecāku versiju (izņemot OEM licences gadījumā) lietošanai tādā skaitā datoru, darbstaciju, klēpjdatoru (tālāk tekstā – Datori), kāds norādīts papīra dokumentos vai elektroniskajos Tildes datu bāzes ierakstos, kuri apliecina Līguma noslēgšanu (tālāk tekstā – Darījuma dokumenti).

Lietotājam ir jāievēro visi Programmproduktā iekļautās programmatūras tehniskie ierobežojumi, kas nosaka tās lietošanu noteiktos veidos un šai sakarā cita starpā ir aizliegts: apiet programmatūras tehniskās aizsardzības līdzekļus, pavairot un multipleksēt lietojumprogrammas, izmantojot termināļa pakalpojumus.

Programmproduktu atļauts izmantot tikai Lietotāja iekšējām vajadzībām. Lietotājam nav tiesību ļaut programmatūru lietot tā klientiem, pakalpojumu sniedzējiem vai jebkurai citai trešajai personai tādā veidā, kas atbilst programmatūras mitināšanas pakalpojuma izpratnei, izņemot gadījumus, kad Tilde Lietotājam ir izsniegusi īpašu atļauju šāda pakalpojuma sniegšanai.

Trešo pušu lietojumprogrammu integrācija ar Programmproduktu Tildes Jumis ir atļauta tikai tādējādi, ka Lietotājiem tiek nodrošinātas papildu funkcionālas iespējas un vienlaicīgi tiek ievēroti pārējie šīs licences Līguma noteikumi, ieskaitot visus īpaši noteiktos ierobežojumus.

Ja Licencē tiek noteiktas lietotāja vai trešās personas tiesības piekļūt programmatūrai, tas nedod tiesības Tildes intelektuālo īpašumu ieviest programmatūrā vai ierīcēs, kas piekļūst Programmproduktam.

Atmiņas/tīkla izmantošana (izņemot OEM licences gadījumā). Programmprodukta eksemplāru var glabāt vai instalēt atmiņas ierīcē, piemēram, tīkla serverī, ko izmanto, lai Darbinātu Programmproduktu tīkla Datoros. Licence ir jāiegādājas katram Datoram, kurā Programmprodukts tiek Darbināts no atmiņas ierīces. Programmprodukts vienlaicīgi var tikt Darbināts tādā skaitā datoru, kāds ir norādīts Darījuma dokumentos.

Programmprodukta abonēšana. Šis Līgums ietver Programmprodukta abonementu (tālāk tekstā — Abonements), kura darbības laiks (tālāk tekstā – Abonementa darbības laiks) norādīts Darījuma dokumentos.

Lietotājam ir atļauts izmantot visas Programmprodukta servisa pakas vai uzlabojumus, izlaidumus un papildinājumus, kuri ir iznākuši Abonementa darbības laikā. Lietotājam ir atļauts izmantot šīs servisa pakas vai uzlabojumus, izlaidumus un papildinājumus arī pēc Abonementa darbības laika beigām. Pēc Abonementa darbības laika beigām Lietotājam nav atļauts instalēt jaunākos programmprodukta izlaidumus un papildinājumus, ja vien tas netiek atļauts Abonementa pagarinājuma licences līgumā.

Tiesību saglabāšana. Visas tiesības, kas nav piešķirtas ar licenci, saglabā sabiedrība Tilde.

Komponentu atdalīšana. Programmprodukts tiek licencēts kā viens produkts. Tā komponentus nedrīkst atdalīt lietošanai vairākos Datoros.

Programmprodukta aktivizācija. Instalējot un lietojot Programmproduktu, saskaņā ar tā tehnisko specifikāciju Programmproduktam var tikt veikta aktivizācija, kas ir paredzēta, lai novērstu nelicencētu Programmprodukta lietošanu. Aktivizācija nosaka Programmprodukta atļauto konfigurāciju atbilstoši Licencei.

Nodošana. Sākotnējais Programmprodukta licences ieguvējs var atsavināt Programmproduktu citai personai. Šai atsavināšanai ir jāietver viss Programmprodukts (ieskaitot visus tā komponentus, datu nesējus un drukātos materiālus, servisa pakas vai uzlabojumus, izlaidumus un papildinājumus, Abonementu un šo Līgumu). OEM licences gadījumā, Programmproduktu var atsavināt citai personai tikai kopā ar datoru, kurā Programmprodukts instalēts. Atsavināšana var notikt ar nosacījumu, ka ieguvējs uzņemas saistības izpildīt visus Līguma noteikumus un attiecībā uz visām Lietotājam licencētajām kopijām. Programmproduktu nedrīkst ne iznomāt, ne patapināt, ne arī nodot trešajām personām jebkādā citā veidā, kas nav norādīts Līgumā.

Līguma izbeigšanās. Ja tiek pārkāpti Līguma noteikumi, Lietotāja licence automātiski zaudē spēku bez īpaša Tildes paziņojuma. Šādā gadījumā Lietotājam turpmāk nav tiesību izmantot Programmproduktu un ir jāiznīcina visi šī Programmprodukta un tā komponentu eksemplāri.

Atbildība par trešās personas darbībām. Ja Programmproduktu Lietotāja vietā ir kopējusi vai instalējusi trešā persona, Lietotājs ir atbildīgs par šīs trešās personas darbībām. Lietotājam ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai Lietotāja darbinieki, pārstāvji vai citas personas lietotu Programmproduktu tikai atbilstoši Līgumam.

Izņēmums līzinga darījumiem. Komercsabiedrība, kuras pamatnodarbošanās ir līzinga pakalpojumu sniegšana (tālāk tekstā – Līzinga sabiedrība), ir tiesīga nodot licenci, Abonementu un programmas datu nesēju personai, kura ar Līzinga sabiedrību ir noslēgusi līzinga līgumu Programmprodukta iegādei (tālāk tekstā – Līzinga ņēmējs), ar nosacījumu, ka Līzinga ņēmējs piekrīt licences noteikumiem. Līdz ar Līzinga ņēmēja līzinga līguma saistību pilnīgu izpildi Līzinga ņēmējs iegūst šo Programmprodukta lietošanas licenci pilnā apjomā un Līzinga sabiedrība automātiski zaudē šo licenci bez īpaša Tildes paziņojuma. Līzinga ņēmēja līzinga līguma saistību neizpildes gadījumā licences punkts “Izņēmums līzinga darījumiem” nav spēkā.

2. JAUNINĀJUMI

Ja Programmprodukts ir atzīmēts kā jauninājums, Lietotājam nepieciešama licence tā produkta lietošanai, kura jaunināšanai Tilde piedāvā Programmproduktu. Jauninājums ir programmprodukta jaunāka versija, kas pilnībā vai daļēji aizstāj Programmproduktu. Programmprodukts, kas atzīmēts kā jauninājums, aizstāj un/vai papildina (vai atspējo) produktu, kas nodrošinājis tiesības uz jauninājumu. Jaunināto produktu drīkst lietot tikai atbilstoši Līguma noteikumiem. Ja Programmprodukts ir jauninājums programmas komponentam, kura lietošanai Lietotājam ir licence kā vienam produktam, Programmproduktu var lietot un nodot tikai kā šī produkta daļu un nedrīkst lietot lielākā apjomā, nekā atļauts šajā Līgumā.

3. AUTORTIESĪBAS

Visas īpašumtiesības un/vai intelektuālā īpašuma izmantošanas tiesības uz Programmproduktu (ieskaitot attēlus, fotoattēlus, animācijas, video, audio, mūzikas, teksta un citus Programmproduktā iekļautos pielikumus), dokumentāciju un Programmprodukta eksemplāriem pieder Tildei. Visas tiesības, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības uz Programmprodukta saturu, kas varētu kļūt pieejams, to lietojot, ir attiecīgā Programmprodukta satura autora īpašums, un to aizsargā attiecīgie autortiesību vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību likumi un starptautiskie līgumi. Līgums nepiešķir Lietotājam tiesības šo saturu izmantot citādi, kā ir noteikts Līgumā.

4. DUBLĒJUMKOPIJA

Lietotājs drīkst izveidot vienu Tildes nodrošināto oriģinālo Programmprodukta datu nesēju kopiju tikai dublējuma vai arhivācijas nolūkos. Programmproduktu vai tā komplektācijā iekļautos drukātos materiālus nedrīkst kopēt, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus.

5. GARANTIJAS NOTEIKUMI

Lietotājs saņem Programmproduktu bez jebkāda tieša vai netieša pamatojuma, ieskaitot nepieciešamību un derīgumu konkrētiem mērķiem. Programmprodukta lietošana un tā piemērotība ir Lietotāja kompetencē.

Tilde negarantē, ka Programmprodukts atbilst Lietotāja prasībām, ka tas ir bez kļūdām un pasargāts no darbības pārtraukumiem.

Tilde garantē, ka datu nesēji, kuros Lietotājs saņem programmatūru, ir bez defektiem un strādā bez kļūdām 2 gadus, sākot ar iegādāšanās datumu (tālāk tekstā – Datu nesēja garantijas laiks). Datu nesēja kļūdu gadījumā Datu nesēja garantijas laikā Tilde apņemas bojāto datu nesēju nomainīt.

Tilde neatbild par defektiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas dēļ, kā arī neuzņemas atbildību par zaudējumiem un jebkādu nodarīto kaitējumu, kas radies Programmprodukta ekspluatācijas dēļ.

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

(TB Licence) Programmprodukts nekomerciāliem izglītības mērķiem (EDU). Programmprodukts ir paredzēts tikai un vienīgi apmācības nolūkiem.

(TJ Licence) Programmprodukts izglītības mērķiem (EDU). Programmprodukts ir paredzēts tikai un vienīgi apmācības nolūkiem. Licence dod tiesības lietotājam Programmproduktu izmantot licenciāta uzskaites nodrošināšanai un apmācības pakalpojumu sniegšanai trešajām personām.

Programmprodukts bez tālākas pārdošanas tiesībām (NFR). Programmproduktu ir aizliegts iznomāt, patapināt un nodot trešajām personām jebkādā veidā.

Programmprodukts izplatīšanai tikai kopā ar jaunu datoru (OEM). Programmproduktu, kura licencē ir norāde „Izplatīšanai tikai kopā ar jaunu datoru (OEM)”, ir atļauts izplatīt tikai kopā ar jaunu, darbam pilnībā komplektētu datoru un lietot tikai datorā, ar kuru tas iegādāts.